OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA KANDYDATA NA DYREKTORA CENTRUM KULTURY BIAŁORUSKIEJ W BIAŁYMSTOKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO

DYREKTORA

CENTRUM KULTURY BIAŁORUSKIEJ W BIAŁYMSTOKU

I. NAZWA, SIEDZIBA I ADRES INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 16 lok. 2/07

15-089 Białystok

 

II. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
CENTRUM KULTURY BIAŁORUSKIEJ W BIAŁYMSTOKU

 

1. Wykształcenie wyższe magisterskie: artystyczne, humanistyczne, lub zarządzanie.
2. Co najmniej 7-letni udokumentowany staż pracy.
3. Co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.

 

III. UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE, JAKIE MA POSIADAĆ KANDYDAT NA STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM KULTURY BIAŁORUSKIEJ W BIAŁYMSTOKU

 

1. Umiejętności organizatorsko-menadżerskie.
2. Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach.
3. Wiedza na temat działalności statutowej Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku
4. Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach.
5. Znajomć sytuacji mniejszości białoruskiej zamieszkującej teren województwa podlaskiego.

 

IV. ZAKRES ZADAŃ, JAKIE MA REALIZOWAĆ DYREKTOR CENTRUM KULTURY BIAŁORUSKIEJ W BIAŁYMSTOKU W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU INSTYTUCJI KULTURY

 

Głównym zadaniem dyrektora Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji będzie kierowanie całokształtem działalności wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury, funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm. ) oraz Statutu Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku,stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVIII/888/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku. Dyrektor zobowiązany będzie również do realizacji postanowień umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku oraz realizowania programu jego działania.

 

V. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU.

 

1. Pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z listem motywacyjnym opatrzone własnoręcznym podpisem.
2. Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku uwzględniający w szczególności:
1) warunki finansowe instytucji,
2) plan działalności obejmujący okres 7 lat, począwszy od 2024 r. (z uwzględnieniem realizacji już zaplanowanych przedsięwzięć),
3) strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
4) plan promocyjny na rzecz budowy wizerunku Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku.
3. Życiorys opatrzony własnoręcznym podpisem.
4. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość.
5. Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych magisterskich, którezostaną zwrócone kandydatowi po etapie oceny formalnej.
6. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe,tj. świadectwa pracy, zaświadczenia pracodawcy.
7. wiadczenie, że osoba przystępująca do konkursu nie była skazana prawomocnymwyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem.
8. Oświadczenie, że nie zachodzą wobec kandydata przesłanki, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1090 z późn. zm.)opatrzone własnoręcznym podpisem.
9. Oświadczenie, że osoba przystępująca do konkursu posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem.
10. Oświadczenie osoby przystępującej do konkursu o stanie zdrowia pozwalającym napracę na stanowisku kierowniczym opatrzone własnoręcznym podpisem.
11. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji,na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie https://bip.podlaskie.eu/ w zakładce Oferty pracy /Oferty pracy na stanowisko dyrektora/z-cy dyrektora wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, opatrzone własnoręcznym podpisem.
12. W celu wykazania posiadanych umiejętności i kompetencji – kopie dokumentówto potwierdzające (opinie, rekomendacje, informacje o dorobku zawodowym).
13. Adres do korespondencji, w tym elektronicznej oraz numer telefonu kandydata.
14. Wszelkie dokumenty złożone jako kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

VI. SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW I INFORMACJI O CENTRUMKULTURY BIAŁORUSKIEJ W BIAŁYMSTOKU

Informacje i dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku jako instytucji kultury, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt. 6 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym jego plany finansowe i rzeczowe na okres po rozstrzygnięciu konkursuoraz inne ogólne informacje na temat działalności instytucji udostępniane będą przez:  

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,

ul. Jana Kilińskiego 16, 15-089 Białystok,

piętro II, pok. 212, e-mail: katarzyna.korycka@podlaskie.eu,

 

w godzinach 8.00 – 15.00, w okresie od dnia 19 lutego 2024 do dnia 20 marca 2024 r.

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz dopiskiem na kopercie:

 

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM KULTURY BIAŁORUSKIEJ W BIAŁYMSTOKU - NIE OTWIERAĆ”

na adres:

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok

lub składać osobiście w kancelarii głównej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok, w terminie od dnia 19 lutego 2024 do dnia 20 marca 2024 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

2. Termin do złożenia dokumentów konkursowych uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty zostały dostarczone pod wskazany w pkt VII.1 adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
3. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. TERMIN ROZPATRZENIA ZŁOŻONYCH OFERT

Termin rozpatrzenia złożonych ofert kandydatów przewiduje się do dnia 29 marca 2024 r.

 

IX. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Konkurs przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
2. O dopuszczeniu do procedury konkursowej oraz o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie pismem oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Informacje o regulaminie komisji konkursowej oraz wynikach konkursu będązamieszczane na stronie internetowej Województwa Podlaskiego: podlaskie.eu.
4. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w:

 

Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Referat Mniejszości Narodowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,

ul. Jana Kilińskiego 16, 15-089 Białystok,

e-mail: katarzyna.korycka@podlaskie.eu

 

5. Objęcie stanowiska dyrektora nastąpi na okres 7 lat.

 

X. UZASADNIENIE SKRÓCENIA TERMINU PODANIA INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI.

Nie dotyczy

 

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram